Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 22-03-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:03
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:59
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:39
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:33
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:13
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:28
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:21
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC3

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC3

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu CPC3

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC3

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:55
Trường đấu CPC3

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC3

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:37
Trường đấu CPC3

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:39
Trường đấu CPC3

Trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3