Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 23-03-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:14
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:11
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:21
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:30
Trường đấu CPC3