Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 22-03-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:11
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:10
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:50
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC2

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:36
Trường đấu CPC2

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC2

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC2