Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 31-03-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:57
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:30
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:25
Trường đấu CPC4

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC4

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:56
Trường đấu CPC4

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:55
Trường đấu CPC4

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu CPC4

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC4

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC4

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:01
Trường đấu CPC4

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu CPC4

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:22
Trường đấu CPC4

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu CPC4

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC4

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC4