Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 07-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:14
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC4