Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 07-05-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:07
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:58
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:19
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:53
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:28
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC4