Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 31-03-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:31
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:45
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:33
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:07
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC2

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC2

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC2

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu CPC2

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC2