Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 19-04-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:55
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:01
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:22
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:13
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:51
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:29
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu CPC2

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC2

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu CPC2

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:20:08
Trường đấu CPC2