Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 14-04-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:53
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:14
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:42
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:34
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:33
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2