Trường gà Savan phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 19-04-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:02
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:44
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:59
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:12
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:41
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:21
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:50
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:07
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:41
Trường đấu CPC1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC1